Överby, Trollhättan

Överby Nya Handelsplats är ett externhandelsområde utanför Trollhättan på 65 000 m² hållbara handelsytor i två till tre etapper under de närmaste åren.

Butikerna samlas bakom varierade fasader med en sammanhållen struktur med växande grönska och olika material. Utomhusytor varieras i karaktär och funktion medan skyddade promenadstråk kantas av låg växtlighet blandat med sittplatser. De två torgen innehåller ytor för vila, äta, leka, försäljning, grönska och vatten.

Området har höga miljömål och är ett av pilotprojekten för svenska anpassningen av BREEAM – ett av världens mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader. Överbys certifiering innebär bla annat ett ökat fokus på att möjliggöra för goda förutsättningar att gå och cykla i området samt centrala och trygga placeringar av hållplatser för kollektivtrafik. Den mänskliga skalan tas tillvara genom att dela upp stora parkeringsytor, göra tydliga entrépunkter mm. Istället för att bygga kulvert planeras våtmark för hållbar dagvattenåtervinning samt nyskapande av vackra bäckbiotoper. En god arkitektur ger ekonomisk hållbarhet liksom en flexibel struktur som tillåter olika storlekar och typer av butikslokaler.