VÄLEN PARK

Underlag för planansökan, inklusive dialogprocess och normkreativ visualisering

Välen Park är ett projekt med höga ambitioner avseende social hållbar bebyggelse då detta var bedömningskriterierna i den markreservation som byggaktörerna erhöll 2018. Under vårt arbete har vi tillsammans med Göteborgs kommun – genom Idrott- och föreningsförvaltningen, Stadsdelen Västra Göteborg samt Fastighetskontoret och byggaktörer haft en bred dialogprocess med befintligt föreningsliv för att i samverkan kunna utveckla Välen Park. Resultatet är en aktiv entré till det angränsande rekreativa Välen naturreservat. Tillsammans får de en identitet som Västra Göteborgs nya stadspark med entré till havet.

Välen Park är nominerat till Det Hållbara Framtidspriset som belönar årets bästa genomförbara idé för ett hållbart samhälle! Gröna Städer, en näringslivsorienterad organisation som samlat driver framtidsfrågorna inom hållbar samhällsbyggnad, står bakom priset.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
.
.
.
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

Skanska, Stena fastigheter
500-700 Lägenheter
4 000 m² Idrott- och förening
3 000 m² Skola
1 300 m² Förskola
Göteborg
Sofia Anderson
Stadsutveckling, Bostad

BOSTÄDER + IDROTT- OCH FÖRENINGSLIV

Idén med strukturplanen är att göra `både och`. Både exploatera området med bostäder och behålla och utveckla det befintliga förenings- och idrottslivet på platsen. Förslagets grund-disposition bygger på en koncentration av bebyggelsen utmed områdets kanter för att kunna behålla det öppna fältet med idrottsplanerna i det central delarna samt låta ett offentligt promenad/aktivitetsstråk löpa genom området som dels kopplar samman funktioner inom området och dels utgör en del av ett större stråk som förbinder höghusområdena i norr med villaområden i söder.

Två punkthus i områdets norra del bidrar visuellt till att länka dessa områden samman. I områdets nordvästra hörn får föreningarna en starkare position på platsen och möjlighet att utveckla sina verksamheter genom en ny entrébyggnad innehållande motionscentral, idrottshall mm.  Ovanpå föreningsbyggnaden planeras även för en skola. Här finns en stor möjlighet till innovation kring samnyttjande mellan förening, skola, allmänhet och närboende. Bilparkeringen i området ordnas i ett p-hus som formas som en läktare mot idrottsplanen och en lek-och aktivitetspark på taket.

FILMKLIPP OM DIALOGPROCESSEN

RELATERADE PROJEKT STADSUTVECKLING

Översikt Gulmåran

Gulmåran

Forsåker

Partille Port